Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel A: Definities

Kinki Academy: 
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 57893624.

Cursist: 
De natuurlijke persoon die een opleiding geniet bij Kinki Academy.

Aanvrager: De natuurlijke persoon of rechtspersoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger), die een aanvraag tot opleiding indient bij Kinki Academy.Aanmeldingsformulier:
Het formulier, beschikbaar op de website van Kinki Academy, waarmee een aanvrager zich aanmeldt voor een opleiding van Kinki Academy.

Semester:
 Periode waarin de cursist een cursus doorloopt.

Uurtarief:
€100,- ex BTW per cursusdag.

Artikel B: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kinki Academy en een cursist of aanvrager, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel C: Aanmelding en totstandkoming overeenkomst

1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van Kinki Academy volledig in te vullen en te ondertekenen en digitaal te verzenden aan Kinki Academy. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van een opleiding door Kinki Academy te zijn ontvangen. Ondertekening van het inschrijfformulier door de aanvrager impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan voor welk semester hij bij voorkeur de basisopleiding wenst te doorlopen.

2. Indien door Kinki Academy een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is ontvangen, bevestigt Kinki Academy de aanmelding voor de opleiding aan de cursist en doet daarbij mededeling van de aanvangs- en einddatum van het semester waarin de opleiding plaatsvindt, zoveel mogelijk conform de opgaaf van de aanvrager. Tevens doet Kinki Academy daarbij mededeling van het verschuldigde bedrag.

3. Als datum van aanmelding wordt gesteld de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Kinki Academy. Kinki Academy behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kinki Academy de cursist plaatst in het door de aanvrager gewenste semester, dan wel op het moment dat de aanvrager of cursist instemt met plaatsing van de cursist in een ander semester.

4. Kinki Academy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de cursist of aanvrager één of meer van zijn verplichtingen jegens Kinki Academy niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.

5. De cursist is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel D: Prijzen en kosten


1. De opleidingsprijzen en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door Kinki Academy en staan vermeld op de website van Kinki Academy.


2. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt slechts plaats in onderling overleg met Kinki Academy. Additionele kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra opleiding worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door Kinki Academy.

3. Kinki Academy bepaalt de kosten op basis van een standaardbedrag of op basis van het uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleidingsdag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij Kinki Academy.

Artikel E: Facturering en betaling


1. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij en/of nascholing worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum of in ieder geval voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

2. Indien de opleidingsprijs niet binnen 2 weken na factuurdatum is voldaan, is de aanvrager in verzuim en behoudt Kinki Academy zich het recht voor om, nadat Kinki Academy de aanvrager tenminste eenmaal heeft aangemaand om te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente.

3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Kinki Academy maakt als gevolg van de niet-nakoming door de aanvrager van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de aanvrager.

4. Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt Kinki Academy zich het recht voor de cursist uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.

5. Het wegblijven bij lessen door de cursist kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.

Artikel F: Annulering door aanvrager

1. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, gericht aan Kinki Academy. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.

2. In geval van inschrijving voor een opleiding of cursus bedragen de annuleringskosten:


2a. Indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding of cursus: € 75,- administratiekosten. De opleidingsprijs wordt aan de aanvrager gerestitueerd.

2b. Indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding of cursus: € 75,- administratiekosten. 50% van de opleidingsprijs wordt aan de aanvrager gerestitueerd.2c. Bij annulering korter dan 1 week voor de eerste dag van de opleiding of cursus is er geen recht op restitutie.

3. Bij annulering kan de aanvrager een plaatsvervanger voordragen. Indien deze plaatsvervanger geplaatst kan worden, zullen de annuleringskosten van de oorspronkelijke cursist worden kwijtgescholden. Na aanvang van de opleiding is vervanging niet meer mogelijk.

4. Indien een aanvrager op een zodanig moment heeft geannuleerd, dat hij niet de volledige opleidingsprijs heeft terugontvangen, zal bij latere deelname, aanvangende binnen een jaar na de annulering, het niet terugontvangen gedeelte van de opleidingsprijs worden gereserveerd voor latere deelname door dezelfde cursist.

Artikel G: Afstel door Kinki Academy


1. Kinki Academy behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.

2. Kinki Academy verplicht zich uit- of afstel uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding aan de cursist bekend te maken. Kinki Academy zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.3. Bij afstel op initiatief van Kinki Academy wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de aanvrager gerestitueerd.

Artikel H: Lesrooster

1. Kinki Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken cursisten zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel I: Auteursrecht op lesmateriaal

Het auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Kinki Academy. Het is de cursist niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinki Academy.

Artikel J: Verzuim en wangedrag

1. Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de verschuldigde opleidingsprijs, noch heeft de cursist recht op inhaallessen.2. Bij onbetamelijk gedrag, zulks ter beoordeling van Kinki Academy, kan de cursist de verdere toegang tot de opleiding tijdelijk of definitief ontzegd worden.

3. In gevallen dat een cursist de toegang tot de opleiding wordt ontzegd wegens wangedrag, heeft de cursist geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de opleidingsprijs. Ingeval de opleidingsprijs op dat moment nog niet (geheel) door de cursist voldaan is, blijft de cursist gehouden tot betaling van verschuldigde bedrag. Het alsdan aan Kinki Academy verschuldigde bedrag zal niet worden gereserveerd voor latere deelname.

Artikel K: Aansprakelijkheid


1. Kinki Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van cursisten. Kinki Academy aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor letsel en enige andere schade toegebracht aan de cursist door een medewerker van Kinki Academy, anders dan door opzet of grove schuld.


2. Kinki Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de cursist tijdens de opleiding veroorzaakte schade aan derden, voorzover de schade is ontstaan door het begaan van een fout door de cursist die daarbij niet handelde conform de door Kinki Academy gegeven instructies.

Artikel L: Wijziging Algemene voorwaarden

1. Kinki Academy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van Kinki Academy bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een cursist een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Kinki Academy nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel M: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.